آمار کلی

کد ملی: 432072XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن علمی و آموزشی جغرافیای مینودری استان قزوین عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/22 تا کنون