آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن لشکر پنجاه و هشت ذوالفقار مدیرعامل خارج شده 1388/06/19 تا 1391/10/21