آمار کلی

کد ملی: 006443XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرد خانه های ایران زم بازرس اصلی فعال 1399/05/09 تا کنون