آمار کلی

کد ملی: 094549XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل بین المللی کاروان پیمایش عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/08 تا کنون