آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل داخلی کالای کاوه بار چابهار نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/04/09 تا 1394/10/01