آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه تهیه کنندگان فتوکپی اوزالید پلی کپی وطلق پرس و تحریرات شهرستان تهران نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/16 تا کنون