آمار کلی

کد ملی: 070244XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی طرح اندیشان درنیکا رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/12 تا کنون
سنا سامانه نوین اجرا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/30 تا کنون