آمار کلی

کد ملی: 007622XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اطلاع رسانی کتاب مرجع اطلاعات عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/27 تا کنون