آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرآورده های لبنی سروستان کرمان بازرس اصلی خارج شده 1383/10/06 تا 1385/02/19