آمار کلی

کد ملی: 209376XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی مه دام مازندران بازرس علی البدل فعال 1395/10/02 تا کنون