آمار کلی

کد ملی: 172810XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختارسازسعدی عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/08/20 تا 1397/06/04