آمار کلی

کد ملی: 005732XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی بازرگانی تونل بتون پل رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1389/08/10 تا کنون