آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع صنعتی پیشتاز صنعت کامپوزیت پارس خرمبید بازرس اصلی فعال 1394/11/12 تا کنون