آمار کلی

کد ملی: 128824XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاییزان نقش جهان رهاورد مدیرعامل فعال 1393/05/30 تا کنون
پاییزان رهاورد پرشین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/05/06 تا کنون