آمار کلی

کد ملی: 128570XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماکو سازی اصفهان بازرس اصلی خارج شده 1391/12/12 تا 1397/03/05