آمار کلی

کد ملی: 432071XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مزرعه دشت سبز حمید آباد عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/16 تا کنون
سبز دشت حمیدآباد مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/08/03 تا کنون