آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری محصولات دخانی خزانه دار فعال 1398/03/18 تا کنون