آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انرژی کاپیتال کورپریشن پارس کیش عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/01/28 تا 1392/04/22