آمار کلی

کد ملی: 506991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یکصد و هشتاد آرام باغ قلعه چای منشی هییت مدیره فعال 1396/09/14 تا کنون