آمار کلی

کد ملی: 216238XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات گردشگران سامون ایرانیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/21 تا کنون
خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی آباد بوم شمال بازرس اصلی فعال 1395/02/11 تا کنون