آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوآوری صنایع انفورماتیک بازرس علی البدل خارج شده 1384/03/26 تا 1386/04/27