آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان اداره راه و ترابری استان یزد دهه فجر عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/03/16 تا 1396/04/19