آمار کلی

کد ملی: 491070XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارکنان وزارت کشور بازرس اصلی فعال 1398/04/22 تا کنون
فراسوی عدالت پارسیان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/20 تا کنون