آمار کلی

کد ملی: 007262XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
درمانگاه خیریه شهید بهشتی نبرد پیروزی مدیرعامل فعال 1396/10/03 تا کنون
درمانگاه خیریه شهید بهشتی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/10/02 تا کنون