آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات رایانهای گروه 1854 تحت شماره 1088 25/6 / 85 در این اداره به ثبت رسید و مدیرعامل فعال 1385/06/29 تا کنون