آمار کلی

کد ملی: 325834XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سازه جاهد کامبادن بازرس علی البدل فعال 1398/02/10 تا کنون