آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان سازمان صنعت و معدن و تجارت استان فارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/13 تا کنون