آمار کلی

کد ملی: 378187XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان ارتفاع کاران ماد نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1393/12/19 تا کنون