آمار کلی

کد ملی: 090019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی بهینه ارتباطات سانیار رئیس هیئت مدیره فعال 1399/01/24 تا کنون
ندا رسانی ویستا رئیس هیئت مدیره فعال 1392/09/26 تا کنون