آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرزنشینان ساحل طلای نوشهر عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1383/11/24 تا 1385/05/16