آمار کلی

کد ملی: 551996XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نویسا اکسیر کویر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/27 تا کنون