آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بانوان شکوفههای بهار گروه 2734 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1387/01/15 تا کنون