آمار کلی

کد ملی: 325209XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چهار هزار و نهصد وهفتاد و هشت دامداری گوسفند داشتی کله هو بازرس اصلی فعال 1396/12/22 تا کنون