آمار کلی

کد ملی: 200247XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سامه بنیان دزین بازرس اصلی فعال 1392/04/08 تا کنون