آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش ماهی قزل میثم کاج نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1387/03/22 تا 1389/12/18