آمار کلی

کد ملی: 001472XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی عمارت سفید ماد رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/31 تا کنون