آمار کلی

کد ملی: 485953XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرغداری شماره هشتصد و سه خرم آباد بازرس علی البدل فعال 1394/10/06 تا کنون