آمار کلی

کد ملی: 004079XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرآمد استیل ایرانیان بازرس علی البدل فعال 1398/12/01 تا کنون
ازیکار عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/30 تا کنون