آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارگران شرکت تولیدی پیستون ایران مدیرعامل خارج شده 1383/06/22 تا 1389/11/30