آمار کلی

کد ملی: 137439XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 5

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایل هان تجارت ارس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1399/02/30 تا کنون
یاشار گذر ارس رئیس هیئت مدیره فعال 1399/02/30 تا کنون
بازرگانی خودرو مهر نوری رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/12 تا کنون
اوغور تجارت ارس رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/29 تا کنون
یاشار ردیاب ارس رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/04 تا کنون
نگین تجارت یاشار مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/03/08 تا 1399/05/09