آمار کلی

کد ملی: 216257XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایدار کار پارس نگین البرز بازرس اصلی فعال 1394/01/25 تا کنون