آمار کلی

کد ملی: 001671XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چگین دارو غذا البرز رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/09 تا کنون