آمار کلی

کد ملی: 004283XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ژرف دارو بازرس اصلی فعال 1393/07/05 تا کنون
خدمات بازرگانی سامان گستر ارمغان بازرس اصلی خارج شده 1392/11/02 تا 1393/09/15