آمار کلی

کد ملی: 299171XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جهان نمای سیرجان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1390/05/11 تا 1391/03/05