آمار کلی

کد ملی: 128458XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آجر ماشینی هادیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/08 تا کنون