آمار کلی

کد ملی: 005681XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین سرمایه آباد مسکن عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/03 تا کنون
کار باران صنعت ایرانیان عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/26 تا کنون
داده پردازان تدبیر سرمایه عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/02/01 تا 1393/05/22