آمار کلی

کد ملی: 127243XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبز رویان چهلستون نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/25 تا کنون
آراسته سازان زنده رود مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/25 تا کنون