آمار کلی

کد ملی: 008118XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تکین کاوش یاران اطلس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/02 تا کنون