آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گاو شیری جیحون روستای خیر خواجه نجف بازرس اصلی فعال 1382/05/20 تا کنون