آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان جهاد سازندگی بم و ادارات تابع ، عضو هیئت مدیره فعال 1386/06/11 تا کنون